Portraits

Fotografia portretowa – czym jest fotografia portretu? Jak zdefiniować portret? Najprościej powiedzieć, że portrety to fotografie przedstawiające pojedynczą osobę lub grupę osób, to obrazy, które rejestrują osobowość przy zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia, tła, pozy. Ale najważniejsze w portrecie, w fotografii portretowej, to podjęcie próby takiego spojrzenia na osobę fotografowaną, aby ukazać jej emocje, charakter i powiedzieć coś więcej o człowieku niż tylko to, jak wygląda.


Portrait Photography – What is portrait photography? How to define a portrait? The easiest way to tell is that portraits are photographs of a single person or group of people, images that record personality with the right lighting, background, position. But the most important thing in portraiture, in portrait photography, is to try to look at a photographed person to show her emotions, character and to say something more about a man than what he looks like.