Nude

Fotografia aktu, akt artystyczny – nagie ciało zachwycało i inspirowało artystów od najdawniejszych czasów. Według najczęściej stosowanej definicji akt, to przedstawienie nagiego ludzkiego ciała w sztuce. Akt jest jednym z najważniejszych tematów w sztuce. My koncentrujemy się na fotografii aktu, gdyż ta dziedzina sztuki jest nam najbliższa. Fotografowanie nagiego człowieka, to zawsze ogromne przeżycie dla obu stron – dla fotografa i dla modela. To artystyczne spotkanie w intymnej i spokojnej atmosferze, która pozwala zapomnieć o skrępowaniu i ułatwia przełamanie własnych barier. Najważniejsze, żeby po prostu poczuć się pięknym


Fine art nude photography – the naked body has inspired and inspired artists from the earliest times. According to the most commonly used definition of act, is the representation of a naked human body in art. Act is one of the most important themes in art. We focus on the photograph of the act, because this area of art is closest to us. Shooting naked man is always a huge experience for both sides – for the photographer and for the model. It’s an artistic meeting in an intimate and peaceful atmosphere that lets you forget your embarrassment and ease your own barrier. The most important thing is to just feel beautiful